Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης ΕΒΒΖΕ 2016
23 Ιουνίου 2016
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσης ΕΒΒΖΕ 2017
24 Φεβρουαρίου 2017

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει» υποχρεωμένοι να γράφουν στο Μητρώο, είναι κάθε οργανισμός ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011 (Α’209).

Οι δραστηριότητες που αφορούν αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων, μπισκότων, παξιμαδιών κλπ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 1958/2012, όπως ισχύει), εξαιρούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικά εργαστήρια, δηλαδή εγκαταστάσεις με συνολική κινητήρια ισχύ μικρότερη των 37,50 KW (50,0 ΗΡ) και θερμική ισχύ μικρότερη των 70,0KW.

Συνεπώς στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων έχουν υποχρέωση να εγγραφούν μόνο οι μονάδες με ισχύ πάνω απο τα παραπάνω όρια, (συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 37,50KW (50,0 ΗΡ) και θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 70,0 KW) οι οποίες και κατατάσσονται στην Περιβαλλοντική κατηγορία Β (καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων).

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/ , όπου έχει αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης («Υποστηρίξη») .

Πρόκειται για Online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά ( με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, Δήμων και Οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για την μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωσης της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά έλεγχος της απο τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Το ΗΜΑ αποσκοπεί στην :

– τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων

– ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητα τους

– δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων

– βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού / ερευνητικού έργου

– έγκαιρη και έγκυρση ενημέρωση μέσω του διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού

– διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημόσιων αρχών

– εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου

Παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβουαρίου 2017 η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Ταυτόχρονα παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την 31η Μαϊου 2017.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον μηχανολόγο κ. Ιωάννη Αντωνόπουλου .

Ο Μηχανολόγος κ. Αντωνόπουλος είναι σύμβουλος της Ένωσής μας